16-2-901

metal: roslow gold 

stone: white brilliant diamond