18-2-1275

metal: roslow gold

stone: white brilliant diamond