15-2-508

metal: roslow gold

stone: white brilliant diamond