18-4-1116

metal: gold

stone: white brilliant diamond